Toast! fwies.

Toast! Ba da-da da da da da-”
“Toes! Dadadda”
“Toast! Ba da-da da da da da-”
“Toes!”
“That’s right, it’s toast!”
“…”
“…”
“fwies.”
“we’re not having fries for breakfast. We’re eating toast.”
“fwies.”
“nope. Toast.”
“…”
“…”
“…fwies.”

Leave a Reply